පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ බෝග විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුවේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත වේ

එල්.බී සේනාරත්න

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල කෘෂිකර්ම පීඨයේ බෝග විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව සඳහා රුපියල් මිලියන 298 ක වියදමින් ඉදිකළ නව තුන් මහල් ගොඩනැගිල්ල පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය උපුල්. බී. දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.11.26 වන දින විවෘත කරනු ලැබීය.

සිසුන් 250කට එකවර සහභාගි විය හැකි දේශනාගාරයක් සහ සිසුන් 100කට එකවර පර්යේෂණයන් සිදුකළ හැකි නවීන පර්යේෂණාගාරයකින් ද සමන්විත මෙම ගොඩනැගිල්ලේ ඉහළ මහල බෝග විද්‍යා පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා ඉදිකළ වර්ග අඩි 800 ක පමණ හරිතාගාරයකින්ද සමන්විත වේ.

මෙම අවස්ථාව සඳහා නියෝජ්‍ය උපකුලපතිතුමා, ලේඛකාධිකාරීතුමා, කෘෂිකර්ම පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමා සහ බෝග විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුවේ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන තුමා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *