ජාතික අන්තර් ආගමික සංවිධානය සිය 25 වන සංවත්සරය සහ වාර්ෂික සම්මේලනය එකවර දිස්ත්‍රික්ක 16 කදී සමරනු ලැබීය. කෝවිට් -19  ආරක්ෂක හේතූන් මත දිස්ත්‍රික්ක 16 ක එකම අවස්ථාවේ  ‘ෂූම් තාකෂණය’ හරහා සම්බන්ධ කරමින් එය පැවැත්වුණි. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සර්වෝදය ශාලාවේදි පැවැත්වුණි. ප්‍රධාන කථාව ‘ෂූම් තාකෂණය’  හරහා දකුණු අප්‍රිකානු විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යාවContinue Reading