ජාතික අන්තර් ආගමික සංවිධානය සිය 25 වන සංවත්සරය

ජාතික අන්තර් ආගමික සංවිධානය සිය 25 වන සංවත්සරය සහ වාර්ෂික සම්මේලනය එකවර දිස්ත්‍රික්ක 16 කදී සමරනු ලැබීය.
කෝවිට් -19  ආරක්ෂක හේතූන් මත දිස්ත්‍රික්ක 16 ක එකම අවස්ථාවේ  ‘ෂූම් තාකෂණය’ හරහා සම්බන්ධ කරමින් එය පැවැත්වුණි. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සර්වෝදය ශාලාවේදි පැවැත්වුණි. ප්‍රධාන කථාව ‘ෂූම් තාකෂණය’  හරහා දකුණු අප්‍රිකානු විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය වසන්ත පෙරේරා මහතාවිසින් පවතිනක්ලැබිය. මහනුවර දිස්ත්‍රික් අන්තර් ආගමික කමිටුව    කේක් කපා සංවත්සරය සැමරු අවස්ථා ඉහතවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *