එල්.බී සේනාරත්න   ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව දේශීය කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය පුළුල් කරමින්, නව රැකියා අවස්ථා හා නව වෙළෙඳපොළ  අවස්ථා බිහි කරලීම අරමුණු කොට ගත් පේෂකර්ම වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් අද දින  පෙරවරුවේ මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත් යූ. ගමගේ මහතා විසින් පාතහේවාහැට දී ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.Continue Reading

එල්.බී සේනාරත්න   මධ්‍යම පළාතේ පාසල් සදහා අධ්‍යනවේදී ගුරුවරුන් ලෙස 27 දෙනෙකු සහ පළාත් පාලන ආයතනවල සේවය සදහා ප්‍රජා  සංවර්ධන නිලධාරින්  6  දෙනෙකු , සත්ව නිෂ්පාදන හා  සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සදහා සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුරු  15 ක්, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සදහා කෘෂිකර්ම තාක්ෂණ සහායකවරුන්  13 වශයෙන් පුරප්පාඩු  61 ක්,සදහා නව පත්වීම් ප්‍රධානයContinue Reading