මධ්‍යම ආණ්ඩුකාරවරයා කැඳවු විශේෂ සාකච්ඡාවේදී ඉදිරිපත් වු කරුණු සැළකිල්ලට ගනිමින් එළඹෙන 22 වැනිදා ආණ්ඩුකාරවරයා වික්ටෝරියා වේල්ලෙහි පරීක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක ද නිරත වීමට තීරණය කළ අතර, ඒ සදහා භූ විද්‍යා, නාගරික සංවර්ධන, ආරක්ෂක, මහවැලි සංවර්ධන ඇතුළු සියලු අංශ වල සහභාගීත්වය ද තමන් අපේක්ෂා කරන බව ආණ්ඩුකාරවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේය. මහනුවර නගරයContinue Reading