මධ්‍යම පළාත් පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීය කිරීම

එල්.බී සේනාරත්න

 

මධ්‍යම පළාත් පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීය කොට විවෘත කිරීම සභාපති නිමල් ද සේරම් මහතා සහ අධ්‍යක්ෂ ඩබ්. ඒ.එම්. ඒ.එච්. බණ්ඩාර මහතා අතින් සිදු විය.

ඒ අතර මධ්‍යම පළාත් පුස්තකාල මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් වෙත ද සාමාජික කාඩ්පත් පිළිගැන්වීම සිදු විය.

 
මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලද්දේ හිටපු පුස්තකාලයාධිපතිනිය  සන්ධ්‍යා පුෂ්පකාන්ති මහත්මිය විසිනි. හදිසි අසනීප තත්වයක් හේතුවෙන් ඇය අප අතරින් වියෝවිය. මෙම පුස්තකාලයේ ස්වයංක්‍රීකරන  කටයුතු සඳහා මධ්‍යම පළාතේ සම්බන්ධිකරණ කටුයුතු සිදු කළ පුස්තකාලයාධිපති චමිලා යාපා මෙනවිය සම්බන්ධ වූ අතර හිටපු පුස්තකලයධිපතිගේ අභාවයෙන් පසු මෙම කටයුතු අවසන් කිරීමට දායකත්වය දක්වන ලදී. මෙම කටයුතු සඳහා කුමුදුනි අබේරත්න මිය, දිව්‍යා කනගරත්න මෙනවිය සහයෝගය ලබා දුන් අතර දත්ත ඇතුලත් කිරීමට උදානි ගුණරත්න, හංසිකා රණවීර, ඉරේෂා වික්‍රමසිංහ, හෂිනි හිපිටිය පුස්තකාල විද්‍යාව හදාරන ශිෂ්‍යාවන් සම්බන්ධ  විය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *