එල්.බී සේනාරත්න බර අඩු  ළදරුවන්ගේ උපත් අනුපාතය වතුකරයේ වැඩි වෙමින් පවතී. මෙම තත්වයේ   ජීවප්‍රතිශක්තිකරනයේ ඉහළ මට්ටමේ  සමාජයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකිය. මෙය කොවිඩ් -19 බෝ වීමට  ඉතා  පහසුය. එබැවින්  ජාතික මට්ටමේ  ක්‍රියාත්මක කරන සෞඛ්‍ය පහසුකම් වතුකරයටද  අවශ්‍ය බව මානව සංවර්ධන ආයතනයේ වියාපෘති නිලධාරිණි පී.ලෝගේස්වරි සිවප්‍රකාසම්  මහත්මිය පැවැසිය.  (19) ඇය මේ බවContinue Reading