එල්.බී. සේනාරත්න   මහනුවර හා අවට ප්‍රදේශවල රථවාහන තදබදයට විසදුමක් වශයෙන් ගැටඹේ වට රවුම උඩින් ගුවන් පාලමක් ඉදි කිරීමට කටයුතු යොදා ගෙන යයි. මෙම ගුවන් පාලම සදහා අදහස සකස් කරන ලද්දේ 2015ට ප්‍රථමයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති වූ වකවානුවේය. නමුත් ඒ අතර 2019 වර්ෂයේ දි යම් යම් ගිවිසුම් අත්සන් කරContinue Reading