මහනුවර හා අවට ප්‍රදේශවල රථවාහන තදබදයට විසදුමක් වශයෙන් ගැටඹේ වට රවුම උඩින් ගුවන් පාලමක් ඉදි කිරීමට කටයුතු යොදා ගෙන යයි

එල්.බී. සේනාරත්න

 

මහනුවර හා අවට ප්‍රදේශවල රථවාහන තදබදයට විසදුමක් වශයෙන් ගැටඹේ වට රවුම උඩින් ගුවන් පාලමක් ඉදි කිරීමට කටයුතු යොදා ගෙන යයි.

මෙම ගුවන් පාලම සදහා අදහස සකස් කරන ලද්දේ 2015ට ප්‍රථමයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති වූ වකවානුවේය. නමුත් ඒ අතර 2019 වර්ෂයේ දි යම් යම් ගිවිසුම් අත්සන් කර තැබුවත් මෙම ගුවන් පාලම ඉදි කිරීමට ඉදිරි ගමනක් වී නැත‍. 2020 දී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ වැඩ භාර ගත් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා සියලුම වැඩ ආරම්භ නොකල වයාපෘති තමන් සතු කරගන එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට වැඩ පිලිවෙලක් යොදන ලදී. එම හේතුවෙන් හංගේරියා රජය හා ශ්‍රී ලංකා රජය අත්සන් තැබූ යූරෝ මිලියන 239ක දැවැන්ත ගුවන් පාලමක් ඉදි කිරීමට දැනට කටයුතු යොදා ගෙන යයි.

මෙහි ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක වන එල්.කේ. බැද්දේගම මහතා විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ දැනට මෙම ගුවන් පාලම ඉදි කිරීමට මූලික අඩි තාලමක් දැමූ අතර එහි වැඩ කටයුතු නොනවත්වා කරගෙන යන බවයි.

දැනට මහනුවරට දෙලක්ෂ තිස්පන්දහසක් පමණ රථ වාහන ඇතුළු වීම හා ිටවීම සිදු කරන ලද්දේ ගැටඹේ වට රවුමෙන්ය. එම නිසා මෙම ස්ථානයේ තදබදය නොනවත්වා තිබූ බව නිසා මෙම ගුවන් පාලම ඉදි කිරීමට කටයුතු යොදන ලදී. මේ අතර මෙම තදබදය නිසා මං තීරු සහ විවිධ යෝජනා කර තිබුණත් මහනුවර මහ නගර සභාව විසින් පේරාදෙණිය පාර සහ විලියම් ගොපල්ලව මාවත  යාබද කිරීමට කෙටි පාරවල් යොදා තිබුණත් එය ප්‍රතිසංස්කරණය නොවීමෙන් මෙම තදබදය තවත් ගැටලුකාරි විය.

මෙම ගුවන් පාලම ඉදි කිරීමෙන් යම් සහනයක් මෙම තදබදයට විසදුමක් විය හැකිය. එම නිසා මෙහි වැඩ කටයුතු වැඩි කල් යාමට ප්‍රථමයෙන් ආරම්භ කරන මෙන් එම ව්‍යාපෘතිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ආර්.එම්. රත්නායක මහතාට පැවසීය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *