එල්.බී. සේනාරත්න මහනුවර කලාපයේ පිරිවෙන් සංවර්ධන කමිට සභාපතිධූරයට  අස්ගිරි පාර්ශවයේ නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී අස්ගිරි මහ පිරිවෙන් පරිවේණාධිපති පූජ්‍ය නාරන්පනාවේ ආනන්ද හිමි  ද මල්වතු සංඝරාජ මහ පිරිවෙන් පරිවේණාධිපති පූජ්‍ය මිණිගමුවේ රතනපාල හිමියන් උපසභාපතිධූරයට පත්වූහ. මහනුවර කලාපයේ පිරිවෙන් සංවර්ධන කමිටු පිහිටුවීමේ සමාරම්භක සාකච්ඡාව සියම් මහ නිකායේ මල්වතු හා අස්ගිරි මහ පිරිවෙන් පරිවේණාධිපති හිමිවරුන් ඇතුලුවContinue Reading