එල්.බී. සේනාරත්න විසින් ඓතිහාසික පත්තිනි දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ  වශයෙන්  හේමන්ත බණ්ඩාර හේරත් නිළමෙතුමා නැවත වරක් එම දූරයට ඡන්දයකින් පත් විය. මෙම දූරයට දැනට සිටි නිළමේ වන හේමන්ත බණ්ඩාර හේරත් නිළමෙතුමා සමඟ මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වශයෙන් සිටි ගාමිණි සෙනෙවිරත්න මහතා ද තරඟ කරන ලදී. මෙම තරඟයේ දි හිටපු නිළමේ වන හේමන්තContinue Reading