ඓතිහාසික පත්තිනි දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ  වශයෙන්  හේමන්ත බණ්ඩාර හේරත් නිළමෙතුමා නැවත වරක් එම දූරයට ඡන්දයකින් පත් විය.

එල්.බී. සේනාරත්න විසින්

ඓතිහාසික පත්තිනි දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ  වශයෙන්  හේමන්ත බණ්ඩාර හේරත් නිළමෙතුමා නැවත වරක් එම දූරයට ඡන්දයකින් පත් විය.

මෙම දූරයට දැනට සිටි නිළමේ වන හේමන්ත බණ්ඩාර හේරත් නිළමෙතුමා සමඟ මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වශයෙන් සිටි ගාමිණි සෙනෙවිරත්න මහතා ද තරඟ කරන ලදී. මෙම තරඟයේ දි හිටපු නිළමේ වන හේමන්ත බණ්ඩාර හේරත් නිළමේ ඡන්ද 16ක් ද එවකට සිටි දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගාමිණි සෙනෙවිරත්න මහතාට ඡන්ද 11ක් ලැබුණි. එම නිසා මෙම දූරයට හේමන්ත බණ්ඩාර නිළමෙතුමා පත්විය. මෙම දූරයේ හේමන්ත බණ්ඩාර නිළමෙතුමා මීට ප්‍රථමයෙන් ද මෙම තනතුර පත්තිනි දේවාලයේම ලබා සිටියේය.  ඡන්දය මෙහෙය වූයේ බෞද්ධ කොමසාරිස් ජනරාල්තුමා විසිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *