එල්.බී. සේනාරත්න   මධ්‍යම පළාත තුල කෝප් සිටි වෙළදසැල් 21 ක් නිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මහනුවර දිස්ත්‍රීක්කයේ හසලක විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතියට අනුබද්ධිත කෝප් සිටි ශාඛාව ජන අයිතියට පත් කිරීම මධ්‍යම පළාත් අෘණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත් යු ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. විවෘත කිරීමේ උත්සවයේදී අදහස් දක්වමින් ආණ්ඩුකාරවරයා සදහන් කර සිටියේ, යල්පැනගියContinue Reading