එල්.බී. සේනාරත්න විසින් සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකශයට අනුකුලව ගමේ ගැටළු ගමේ පුජාව තුලින් හදුනා ගනිමින් ඒවාට ක්‍ෂණිකව පිළිතුරු ලබා දීම සදහා දුෂ්කර ගම්මාන ආශ්‍රිත ක්‍රියාවට නංවන “ගම සමග පිළිසදර” වැඩසටහන් මාලාවේ 9 වැන්න මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මීමුරේ පාරිසරික ගම්මානයේ දී පැවැත්වේ. අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්Continue Reading