එල්.බී සේනාරත්න   මධ්‍යම පළාතේ ක්‍රීඩා සමාජ 400ක් සදහා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ බෙදාදීමේ වැඩසටහනේ ආරම්භක වැඩසටහන මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත් යු ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී (3) සිදුවිය.   2020 වර්ෂයේ පැවැති අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරග සදහා සහභාගී වූ ක්‍රීඩා සමාජ අතුරින්  ක්‍රියාකාරී ක්‍රීඩා සමාජ තෝරාගෙනContinue Reading

By L.B.Senaratne     Governor Lalith U.Gamage said that every home shoulds have a Business enterprise and that towards this end it has been discussed with President Gotabaya Rajapakse to amend the law relating of registering a business and give  everyone a chance to register businesses with the least possibleContinue Reading