මධ්‍යම පළාත තුල ක්ෂණික ආහාර සීමා කිරීමට ක්‍රමවේදයක් – මධ්‍යම ආණ්ඩුකාර ලලිත් යු ගමගේ මධ්‍යම පළාත තුල ක්ෂණික ආහාර සීමා කිරීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කළ යුතු බව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත් යු ගමගේ මහතා පවසයි. ආක්‍රමණයන් වලදී නිරෝගී ආහාර රටාවකට පුරුදුව සිටි ශ්‍රී ලාංකීය ජාතියට පාන් පිටි සහ මද්‍යසාර වැනිContinue Reading