එල්.බී. සේනාරත්න විසින් කටුගස්තොට පොලිසිය විසින් ගොඩනැගිල්ලකට අලාභ හැනි කිරීම සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද සැකකරුවන් 15 දෙනාගෙන්‍ 13 දෙනෙකු මාර්තු 09 දින හදුනාගැනීමේ පෙරටුටුවට මහනුවර මහේස්ත්‍රාත් අදිකරණයේ දි ගැනීමට නියමිතය. හදුනාගැනීමේ පෙරට්ටුව සඳහා නියෝගය දෙනු ලැබුවේ මහනුවර මහේස්ත්‍රාත් විසිනි. ඉකුත් පෙබරවාරි 23 දින යම් පිරිසක් විසින් කටුගස්තොට පාරේ කටුගස්තොට පොලිස්Continue Reading