එල්.බී සේනාරත්න පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිකල නව ක්‍රීඩා මණ්ඩපය විවෘත කිරීම අද එනම් 2021.07.08 දින පෙ.ව.9.00ට පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය උපුල් බී දිසානායක මහතා අතින් සිදු කෙරෙණි. රුපියල් මිලියන 35ක වියදමින් ඉදිකල මෙම ක්‍රීඩා මණ්ඩපය ආසන 300කින් සමන්විත වන අතර කාන්තා හා පිරිමි විවේකාගාර දෙකකින් ද  කාර්යාල කාමරයකින් හා ගබඩාContinue Reading

By L.B.Senaratne The oldest Perahera in the Hills commenced on Monday at Authnuwara, the beginning of the Kandy Esala Perahera. The Peraehra is scheduled to end on 25th July 2021 The Basnayake Nilame Mahen Ratwatte, also the Maha Vishnu Devale in Kandy told the ‘Daily Mirror’ from Aluthnuwara, that theContinue Reading