පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අභිනවයෙන් ඉදිකල ක්‍රීඩා මණ්ඩපය උපකුලපති මහාචාර්ය උපුල් බී දිසානායක මහතා අතින් විවෘත කෙරේ

එල්.බී සේනාරත්න

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිකල නව ක්‍රීඩා මණ්ඩපය විවෘත කිරීම අද එනම් 2021.07.08 දින පෙ.ව.9.00ට පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය උපුල් බී දිසානායක මහතා අතින් සිදු කෙරෙණි.

රුපියල් මිලියන 35ක වියදමින් ඉදිකල මෙම ක්‍රීඩා මණ්ඩපය ආසන 300කින් සමන්විත වන අතර කාන්තා හා පිරිමි විවේකාගාර දෙකකින් ද  කාර්යාල කාමරයකින් හා ගබඩා කාමර දෙකකින් ද සමන්විත වේ.

2017 වර්ෂයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇති මෙම ක්‍රීඩා මණ්ඩපය විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාපිටිය භාවිතා කරන විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට කාර්ය මණ්ඩලයට මෙන්ම ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් සදහා මෙම ක්‍රිඩා පිටිය භාවිතා කරන ප්‍රදේශයේ පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ද ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

ක්‍රීඩා මණ්ඩපය විවෘත කිරීම නිරෝදායනය රෙගුලාසි වලට අනුකූලව ඉතා චාම් අන්දමින් සිදුකිරීමට කටයුතු කෙරිණි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *