මධ්‍යම පළාතේ පිහිටි මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විත , හරිත හා සුහුරු පාසල් සංකල්පයන් (Green  & Smart School ) මුලික කර ගනිමින් නව තාක්ෂණික  අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද වලින් සමන්විත වූ නව කාන්තා පාසලක් දිගන – රජවැල්ල ප්‍රදේශයේදී ආරම්භ කිරීමට මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කොට ඇත . මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවර නීතිඥ ලලිත්Continue Reading